Centrum Kreatywnej Edukacji ROBOKIDS Sp. z o.o. non-profit posiada Certyfikat Fundacji VCC – Certificate of Academy of Educatin VCC  oraz zaświadczenie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach RIS 2.24/00026/2018  o wipisie instytucji do Rejestru Instytucji Szkoleniowej. Firma posiada akredytację PARP w zakresie Bazy Usług Rozwojowych umożliwiającej prowadzenie szkoleń dla MŚP. Realizujemy także szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  Specjalizujemy się w szkoleniach dla Przedsiębiorstw Społecznych -zarządów i pracowników. W 2018 roku przeszkoliliśmy ponad 10 firm i przeszło 100 pracowników. Prowadzimy szkolenia w zakresie:

+umiejętności miękkich

+integracyjne

+kreatywności

+zarządzania

+promocji i marketingu

+ obsługi klienta

+umiejętności pedagogicznych i pracy z dzeickiem niepełnosprawnym.

+ Księgowości z leementami kadr i płac

+Lego robotyki i lego matematyki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

+Pozyskiwania funduszy zewnętrznych 

+szkolenia pod konkretne na zamówienie 

W sprawie szkoleń BUR/KFS prosimy o kontakt z wiceprezes Sabiną Kontny tel. 607929646

Firma CKE ROBOKIDS przeszła pozytywnie proces akredytacji i uzyskała status Akademii Edukacyjnej VCC (oraz Partnera Egzaminacyjnego VCC).

Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych, który powstał z myślą o integracji procesów nabywania wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawo-dowych z wymaganiami przedsiębiorstw działających na międzynarodowym rynku pracy. System VCC jest zgod-ny z założeniami Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) i Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) oraz uwzględnia spe-cyfikę rynku VET tj. pozaformalnej edukacji zawodowej w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym przede wszystkim w Polsce będącej największym państwem regionu. W zakresie certyfikacji standard VCC umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu – New Compe-tences, jak również uzupełnienie, podwyższenie i zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji zawodowych do potrzeb zmieniającego się rynku pracy – Select Competences. Innowacyjność VCC przejawia się w uwzględnieniu w procesie certyfikacji nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznych umiejętności zawodowych, branżowego języka obcego, kompetencji informatycznych, personalnych i społecznych. Proces szkoleniowy prowadzony jest przez akredytowane Akademie Edukacyjne, zaś walidacja kompetencji zawodowych prowadzona jest poprzez system egzaminów zewnętrznych za pośrednictwem Partnerów Egzaminacyjnych.

Szkolenia w ramach certyfikacji VCC prowadzone są na autoryzowanych materiałach edukacyjnych przez certy-fikowanych trenerów VCC. Założeniem systemu certyfikacji VCC jest dostarczenie pracodawcom wiarygodnej i kompleksowej informacji o kwalifikacjach pracowników/kandydatów do pracy. Jest to możliwe dzięki zachowaniu rzetelności i obiektywno-ści procesów egzaminacyjnych, prowadzonych przez niezależne podmioty (Partnerów Egzaminacyjnych). Po-twierdzeniem pozytywnego przejścia procesu egzaminacyjnego jest certyfikat wraz z suplementem, w którym zapisano, jakie efekty uczenia się osiągnął egzaminowany wraz z procentowym wskazaniem wyników w po-szczególnych obszarach. Właścicielem i operatorem systemu kształcenia i potwierdzania kwalifikacji zawodowych VCC jest Fundacja VCC.

Fundacja VCC jako pierwsza instytucja w Polsce włączyła do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową „Montowanie stolarki budowlanej” oraz uzyskała uprawnienia do certyfikowania tej kwalifikacji (decy-zja administracyjna Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.10.2017). W chwili obecnej posiada upraw-nienia do certyfikowania 8 kwalifikacji rynkowych: • „Montowanie stolarki budowlanej”, • „Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)”, • „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” • „Projektowanie grafiki komputerowej” • „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”, • „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych”, • „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia”, • „Tworzenie witryn internetowych”. Więcej informacji o systemie VCC oraz na temat dostępnych kwalifikacji znajdą Państwa na stronie: www.vccsystem.eu